Waarom Ventilus?

De energietransitie

De ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk is nauw verbonden met het gevoerde energie- en klimaatbeleid. Door nationale, Europese en internationale beslissingen evolueren we naar een koolstofarme samenleving. Op korte termijn wordt een stijgend percentage hernieuwbare elektriciteitsproductie (on- en offshore) én een belangrijke toename van internationale elektriciteitsstromen verwacht.

West-Vlaanderen is qua elektriciteitsproductie niet langer de periferie maar een toegangspoort voor groene stroom uit zee en op land. Het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen moet daarom aangepast worden aan die nieuwe functie want de bestaande hoogspanningsverbindingen zitten reeds op hun maximum. Er moet daarom worden geïnvesteerd in de versterking van de netten. Ventilus zorgt er met een nieuwe hoogspanningsverbinding voor dat die bijkomende elektriciteit getransporteerd kan worden.

Het potentieel van de Noordzee ontsluiten

Het komende decennium zal de productiecapaciteit in het Belgische deel van de Noordzee verdubbelen. In het Marien Ruimtelijk Plan voorziet de federale overheid extra ruimte om windmolenparken te bouwen. Windenergie op zee zal toenemen tot ongeveer 4 GW geïnstalleerd vermogen en daarmee een grootschalige bouwsteen zijn in het energielandschap van morgen.

De realisatie van een tweede interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderzocht. Dat project zou een onderzeese kabelverbinding op gelijkstroom aansluiten op vasteland via een nieuw conversiestation. Zo wordt West-Vlaanderen letterlijk en figuurlijk de poort voor de nieuwe elektriciteitsproductie op zee.

Bijkomende elektriciteitsproductie in West-Vlaanderen

De Vlaamse Regering stelt in het Energieplan een jaarlijkse groei van windenergie voor van 50 MW tussen 2020 en 2030. De provincie West-Vlaanderen heeft de hoogste windsnelheden van Vlaanderen maar heeft momenteel ook het op één na kleinste aandeel aan onshore windproductiecapaciteit in Vlaanderen. We stellen vast dat er een inhaalbeweging wordt gemaakt. Het hoogspanningsnetwerk is vandaag lokaal niet voldoende robuust om deze toename van hernieuwbare energie op te vangen.

Een sterker en toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet

Het zuiden van West-Vlaanderen kent een grote economische bedrijvigheid. De elektriciteit voor de regio wordt hoofdzakelijk aangevoerd door de verbinding uit Avelgem. Een nieuwe voedingslijn is gewenst voor de zekerheid van de bevoorrading. Bovendien kan de uitbouw van een volwaardig hoogspanningsstation in Izegem de toenemende vraag naar elektriciteit in de regio opvangen.

In het noorden van de provincie West-Vlaanderen is een bijkomende 380 kV-verbinding noodzakelijk om de lus met de Stevin-verbinding rond te maken. Wanneer een nieuwe verbinding wordt gelinkt met de Stevin-verbinding, ontstaan er meerdere uitwegen om de elektriciteit te vervoeren, dat noemen we vermazing. Dat zorgt voor een sterke verhoging van de betrouwbaarheid van het net. Bovendien creëren we door deze ‘vermazing’ een grotere onthaalcapaciteit voor elektriciteit, zodat er meteen ook wat marge is voor toekomstige ontwikkelingen op zee of op land.