Organisatie

Om hernieuwbare energie van op zee en op land tot bij de verbruiker te brengen, moet het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen vernieuwd en uitgebreid worden. Dat heeft de minister van Energie van de federale regering beslist. Daarom kreeg Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, de opdracht om een nieuwe elektriciteitsverbinding te bouwen. Voor Ventilus er kan komen, moet een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Overheid.

 

Planteam als motor van het planproces

De Vlaamse overheid stelde een planteam aan dat instaat voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces. Dat bestaat uit een aantal medewerkers van het Departement Omgeving aangevuld met experten. Het planteam kan ook beroep doen op externe experten. Dat kunnen bijvoorbeeld medewerkers van Elia zijn die, als enige beheerder van hoogspanning in België, specifieke technische kennis hebben. Ook worden MER-deskundigen aangesteld die voor het planteam alle effecten van Ventilus op mens en milieu in kaart brengen.

 

Inspraak van en samenspraak met de betrokkenen

Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor inspraak van en samenspraak met diverse betrokkenen. Het planbegeleidingsteam is een forum voor milieubewegingen, werkgeversorganisaties en landbouworganisaties, aangevuld met de Vlaamse Landmaatschappij. Deze partners zetelen in het planbegeleidingsteam omwille van hun specifieke expertise en terreinkennis. In de werkgroep ‘lokale besturen’ brengen afgevaardigden van alle betrokken gemeenten ook hun lokale expertise aan tafel. Beide overlegstructuren worden voorgezeten door de gouverneur van West-Vlaanderen.

Het brede publiek kan meedenken tijdens formele terugkoppelmomenten (de publieke raadpleging en het openbaar onderzoek) en informeel overleg. De concrete aanpak van de inspraak, de adviesrondes en inspraakmogelijkheden is sterk afhankelijk van de procesfase. Deze aanpak wordt voor iedere fase verder uiteengezet in de procesnota.

 

Bijkomend onderzoek door externe experten

Externe experten werden aangesteld om een aantal bijkomende vragen te onderzoeken. Een groep van zes onafhankelijke experten in hoogspanningstechnologie voert een dubbelcheck van de technologiestudie uit basis van hun eigen expertise met betrekking tot gelijk- en wisselstroomtechnologieën en de mogelijkheid om hoogspanning ondergronds aan te leggen.  

Daarnaast werd een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten samengesteld. Zij kregen de opdracht om alle wetenschappelijke kennis rond de impact van hoogspanning op de gezondheid in een bevattelijk overzicht te verwerken. Ze blijven het planteam doorheen het hele proces adviseren over het thema gezondheid.

De impact van hoogspanning op landbouwactiviteiten, dieren, planten en gebouwen wordt onderzocht door ILVO, het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek. Er wordt een overzicht gemaakt van bestaande wetenschappelijke kennis rond de impact van hoogspanning op landbouw. Daarnaast gaat het ILVO in dialoog gaan met landbouwers die reeds onder hoogspanningslijnen wonen en werken.

De gevolgen van hoogspanning voor vogels is ook een thema dat verder onderzocht wordt. Natagora en Natuurpunt werken aan een update van een rapport van 2012 om het risico op draadslachtoffers per zone in kaart te brengen. De resultaten zullen beschikbaar zijn om gebruikt te worden in het plan-MER.

Om de impact van verschillende alternatieve trajecten te onderzoeken, worden eveneens een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgemaakt.